Informácia o alternatívnom riešení sporu online (RSO)

  1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: reklamacie@profiprodukt.sk.
  2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, máte právo na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.
  3. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát , Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie sporov, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, web: www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, email: ars@soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.
  4. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  5. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie pre spotrebiteľov podnikateľov resp. právnické osoby. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 Eur.
  6. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj „cezhraničné“, t.j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.
  7. Subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.
  8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.