Všeobecné obchodné podmienky

profiPRODUKT s.r.o.
I. Úvodné ustanovenia
 1. Predávajúcim a prevádzkovateľom webovej stránky profiprodukt.sk je profiPRODUKT s.r.o. so sídlom Hlboká 1157/34, 90055 Lozorno, IČO: 54203899, DIČ: 2121594552 a IČ DPH: SK2121594552 zapísaná v Obchodnom registri  Mestského súdu Bratislava III, vložka č. 156442/B, oddiel: Sro zo dňa 5.11.2021 ďalej len „predávajúci“. Adresa elektronickej pošty predávajúceho: info@profiprodukt.sk, telefónne číslo predávajúceho: +421910104069. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované zverejnením na webovej stránke.
 2. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so: zákonom č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy v znení neskorších predpisov, zákonom č.128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnení zákonov, zákonom č.391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov.
 3. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ. Kupujúcim sa v zmysle § 2 písm. a) zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov rozumie fyzická osoba/zákazník, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  Tovarom sa rozumejú produkty – výrobky nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke predávajúceho zverejnené na webovej stránke profiprodukt.sk. Zákazníckou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci (dodávateľ) s kupujúcim (spotrebiteľ). Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného, alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie, bez fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho využitím webovej stránky, elektronickej pošty, telefónu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 4. Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
 5. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vyslovene neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č.102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb. Kupujúcim – podnikateľom v zmysle § 2 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo podľa osobitných predpisov na základe iného než živnostenského oprávnenia. Dozorným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia.
 6. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú odlišné podmienky od všeobecných obchodných podmienok budú ustanovenia uzatvorenej kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 7. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.
 1. Zmluva sa uzatvára prostredníctvom objednávky.
 2. Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
  1. prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho,
  2. prostredníctvom elektronickej pošty, telefónu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 3. Objednávka obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom zmluvy, ďalej údaje  o cene tovaru, alebo o ostatných poskytnutých službách, údaj o dodacej lehote, názov a údaj o mieste dodania tovaru, podmienkach , spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto. Po odsúhlasení objednávky dodávateľom sa predávajúci zaväzuje, že objednaný tovar dodá v dodacej lehote v zmysle všeobecných obchodných podmienok.
 4. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
 5. Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
 6. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
 7. Kupujúci má právo záväznú objednávku stornovať bez udania dôvodu kedykoľvek v lehote pred expedíciou tovaru. Stornovať objednávku je možné prostredníctvom e-mailu objednavky@profiprodukt.sk alebo telefonicky +421 910 104 069. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú. Zrušenie objednávky musí  realizovať kupujúci a potvrdiť predávajúci bez zbytočného odkladu. Možnosti odstúpenia od zmluvy kupujúceho po prevzatí tovaru sú uvedené v článku  všeobecných obchodných podmienok.
 8. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).
 9. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená.
 1. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci predáva tovar za odplatu a v prípade objednávky sa kupujúci zaväzuje uhradiť dohodnutú kúpnu cenu tovaru a náklady na dodanie tovaru (poštovné, dopravné, balné). Výška týchto nákladov súvisí s výberom dopravcu (doručovacej služby) pre spôsob doručenia. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.
 2. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky sú uvádzané v mene Euro vrátane DPH, ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť. Akciové ceny tovaru sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Bežná cena znamená cenu tovaru, za ktorú sa predmetný tovar ponúka bez zohľadnenia množstevných prípadne iných zliav a marketingových kampaní na podporu predaja.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny tovarov (znížením – zvýšením) uvedené na webovej stránke profiprodukt.sk, s tým že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia. Táto úprava ceny sa nevzťahuje na už objednaný tovar kupujúcim.
 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu tovaru formou dobierky v mieste dodania tovaru, prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej dopravnú službu alebo prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom.

Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

  1. prevodným príkazom zo svojho účtu,
  2. priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,
 1. Platba je možná iba v EUR.
 2. Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.
 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu od potvrdenia objednávky do 8 pracovných dní podľa druhu, kvality a v požadovanom množstve. Maximálna doba dodania tovaru je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť.
 2. Ak predávajúci nemôže objednaný tovar kupujúcemu dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a najneskôr do 14 dní vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za tovar, alebo preddavok, ak zmluvné podmienky neurčujú inak. Predávajúci má povinnosť poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru, pričom kupujúci má právo možnosť odmietnuť a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.
 3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca – dovozca alebo dodávateľ tovaru znemožnil realizáciu splnenia povinností predávajúceho. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti kupujúceho okamžite informovať.
 4. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky alebo formou e-mailu. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s článkom II.7 týchto Obchodných podmienok.
 5. Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.
 1. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
  1. kuriérskou službou,
  2. Slovenskou poštou,
  3. osobný odber v mieste prevádzky centrálneho skladu
 2. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim na základe objednávky ako miesto dodania tovaru. Dodanie tovaru je uskutočnené odovzdaním tovaru prvému doručovateľovi na prepravu. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnych údajov kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
 3. Predávajúci je povinný zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Dodať objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas najneskôr spolu so všetkými dokladmi v súlade s právnymi predpismi.
 4. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.
 5. Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
 6. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim v termíne dodania, kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla predávajúcemu, alebo doručovateľovi tovaru v dôsledku neúspešného dodania tovaru kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru znáša v takomto prípade kupujúci.
 7. Pri prevzatí tovaru je odporúčané, aby si kupujúci skontroloval kompletnosť zásielky (počet balíkov) a či nebol  obal zásielky poškodený. V prípade doručenia neúplnej alebo poškodenej zásielky má kupujúci možnosť túto skutočnosť oznámiť mailom alebo telefonicky predávajúcemu za účelom reklamácie. V prípade poškodenej zásielky pri prevzatí od prepravcu je odporúčané spísať o tejto skutočnosť záznam s doručovateľom, ktorý bude súčasťou reklamácie.
 8. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
 9. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až okamihom úplného prevzatia tovaru a zaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar.
 10. V prípade, ak tovar nemohol byť doručený kupujúcemu v dôsledku zavinenia tretích osôb (štrajk prepravcov, zásah orgánov colnej správy a pod.) alebo v prípade výskytu okolností objektívnej povahy znemožňujúcich doručenie tovaru (prírodné katastrofy, politické a ekonomické rozhodnutia v dôsledku pandémie a pod.) sa dodacia lehota predlžuje o dobu takéhoto znemožnenia a nároky kupujúceho na náhradu škody z omeškania sa vylučujú.
 11. V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že vznikne na sklade nedostatok tovaru a tak objednaný tovar kupujúcim môže byť dodaný v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platí kupujúci ako za jeden balík.
 1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo od uzatvorenej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy dostupný na webovej stránke profiprodukt.sk v časti vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy).
 2. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak predajná cena tovaru závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý nemôže predávajúci ovplyvniť, ak bol tovar vyrobený na mieru podľa požiadaviek kupujúceho, ak ide o tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodný vrátiť z hygienických dôvodov a ktorého obal bol porušený.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar čistý, nepoškodený (vrátane príslušenstva, dokumentácie a priloženého dokladu o kúpe) v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade  ak kupujúci doručí tovar, ktorý bol už používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa  uhradiť predávajúcemu hodnotu vo výške nákladov,  ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného alebo prevádzkyschopného stavu.
 4. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa článku VII.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
  1. kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
  2. zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
  3. uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, …).
 5. Po splnení podmienok podľa článkov VII.1 až VII.4 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
  1. prevziať tovar naspäť,
  2. vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy / vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.
 6. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa článkov VII.1 až VII.4 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.
 7. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.
 1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
 2. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov ak právne predpisy Slovenskej republiky neustanovujú kratšiu alebo dlhšiu záručnú dobu pre určité druhy tovarov. Záruka za tovar začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 3. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale kupujúci ho stratil.
 4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, ak boli na tovare vykonané opravy a zásahy v rozpore s pokynmi predávajúceho, ak bol tovar použitý na iný účel ako je výrobcom určený, vady spôsobené nevhodnou manipuláciou s tovarom, neodborným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo nesprávnym uskladnením.
 5. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.
 6. POSTUP REKLAMÁCIE:
  1. bezodkladne informovať predávajúceho e-mailom na reklamacie@profiprodukt.sk alebo telefonicky +421 910 104 069 o chybe výrobku.
  2. poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho:
   profiPRODUKT s.r.o. so sídlom Hlboká 1157/34, 900 55 Lozorno.
 1. Záruka a záručné podmienky sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Reklamačný poriadok a reklamačný formulár je dostupný na webovej stránke www.profiprodukt.sk/obsah/reklamacny-formular/ 
 1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
 2. Kupujúci ako spotrebiteľ (fyzická osoba nie podnikateľ) má právo sa obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu zaslanú na e-mailovú adresu reklamacie@profiprodukt.sk.
 3. Ak predávajúci odpovedal na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebol kupujúci spokojný s ponúkaným riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (RSO), má kupujúci právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 4. Riešenie sporu online je bližšie uvedené na priloženom linku: https://www.profiprodukt.sk/alternativne-riesenie-sporu-online-rso/ 
 1. Predávajúci pri poskytovaní svojich služieb sa snaží získavať osobné údaje dotknutých osôb v čo najmenšom rozsahu, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre poskytnutie samotnej služby a komunikácie s dotknutými osobami.
 2. Osobné údaje sa spracovávajú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 (ďalej len GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOU”) .
 3. Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so ZOOU súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia a evidencie kúpnej zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov (cenové ponuky), vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.
  Poskytnuté osobné údaje sú spracované v rozsahu:
  1. fyzické osoby (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefón, bankové spojenie)
  2. právnické osoby (obchodné meno, adresa sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mail, telefón, bankové spojenie),

Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania predávajúci nemôže kupujúcemu poskytnúť služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

 1. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúceho žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
 2. Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod profiprodukt.sk, kupujúci súhlasí s tým, aby v súlade so ZOOU predávajúci spracovával, zhromažďoval a uchovával osobné údaje kupujúceho poskytnuté kupujúcim pri jeho registrácii.
 3. Kupujúci tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek elektronickou formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci posielal kupujúcemu obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii.
 4. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek bezodplatne odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to:
  1. poštou na adresu firmy predávajúceho:
   profiPRODUKT s.r.o. so sídlom Hlboká 1157/34, 900 55 Lozorno
  2. telefonicky na čísle: +421 910 104 069
  3. elektronicky na e-mail info@profiprodukt.sk.

Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.

 1. Kupujúci má podľa ZOOU v súvislosti so spracovaním osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
  2. na zoznam vlastných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
  3. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  4. vymazanie spracúvania osobných údajov (len v prípade, ak ich nie je potrebné zákonne uchovávať napr. faktúry, daňové doklady a pod.)
  5. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
  6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  7. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 2. Kupujúci má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
  1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.
 3. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Predávajúci po splnení účelu spracovania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
 1. Písomnosti a správy doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené momentom úspešného odoslania emailovej správy zo schránky odosielateľa na adresu prijímateľa.
 2. Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a tieto sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy predávajúceho.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných obchodných podmienok z dôvodu zmien ekonomického, podnikateľského a obchodného charakteru. Povinnosť písomného oznámenia zmien vo všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho: profiprodukt.sk. Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi podľa všeobecných obchodných podmienok platných a účinných v čase uzavretia kúpnej zmluvy.
 4. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzatvorením kúpnej zmluvy.