Reklamačný poriadok

pri uplatnení reklamácie u predávajúceho profiPRODUKT s.r.o.

Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. – Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku a o zmene a doplnení  niektorých zákonov,  zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ako aj v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a vzťahuje sa na spotrebný tovar, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „reklamácie“).

V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch a v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) riadne informuje zákazníka o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

I. Úvodné ustanovenia
 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovar predávaný firmou profiPRODUKT s..ro. so sídlom Hlboká 1157/34, 900 55 Lozorno, IČO: 54203899, DIČ: 2121594552 zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III. vložka č. 156442/B, oddiel Sro zo dňa 5.11.2021 (ďalej „predávajúci“). Adresa elektronickej pošty predávajúceho pre uplatnenie reklamácie: reklamacie@profiprodukt.sk, telefónne číslo predávajúceho: +421910104069.
 2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok predávajúceho a kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom.
 3. Tovar zakúpený u predávajúceho možno reklamovať v 2 prípadoch:
  1. Reklamácia v rámci záručnej doby
  2. Reklamácia v množstve, druhu, ceny a pod.
 4. Reklamačný poriadok je záväzný pre predávajúceho aj kupujúceho. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmto reklamačným poriadkom oboznámil, prečítal ho, porozumel jeho obsahu a v celom rozsahu s nim súhlasí.
 1. Pri preberaní tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
 2. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou. O tejto skutočnosti je potrebné spísať s dopravcom záznam.
 3. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 4. Po prevzatí tovaru kupujúci tovar prehliadne a bez zbytočného odkladu informuje predávajúceho o zistených nedostatkoch.

Predávajúci týmto v súlade s ustanovením  § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku poučuje zákazníka o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru. Zodpovednosť za vady predávajúceho sa spravuje všeobecnými ustanoveniami o zodpovednosti za vady predaného tovaru v zmysle zákona č.40/1964 Z. z. (ďalej „Občiansky zákonník“). V súlade s ustanovením § 619 ods.1 Občianskeho zákonníka predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí zákazníkom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe v súlade s ustanovením § 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 1. Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru, alebo hmotnosť a musí zodpovedať záväzným technickým normám.
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád.
 3. Vadou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ak jej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, príp. nevhodné konštrukčné riešenie. Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikne v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, mechanického poškodenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu z ktorého je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iným nesprávnym zásahom, ako aj zánikom životnosti tovaru, alebo jeho častí.
 4. Ak má tovar vady o ktorých predávajúci vie, je povinný pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne kupujúceho upozorniť. Ak predávajúci riadne splní svoju povinnosť, nezodpovedá za vady, na ktoré kupujúceho upozornil. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena v súlade s ustanovením § 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 5. Pri použitých veciach (predvádzací model) predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebovaním.
 1. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka.
 2. V súlade s ustanovením § 620 Občianskeho zákonníka je záručná doba pre súkromnú osobu 24 mesiacov. Ak ide o použitú vec kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, táto však nesmie byť kratšia ako 12 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.
 3. Na žiadosť zákazníka je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe v súlade s ustanovením § 620 Občianskeho zákonníka.
 4. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 5. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve je zákazník povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť v súlade s ustanovením § 621 Občianskeho zákonníka. Ak záručná doba začína plynúť od iného dňa, ako od dňa prevzatia tovaru kupujúcim, musí sa táto skutočnosť vyznačiť v záručnom liste.
 6. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou, alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, príslušnú dokumentáciu (faktúra, doklad o úhrade tovaru, prípadne záručný list). Rozhodujúci dátum na plynutie lehoty reklamácie je dátum prijatia od doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.
 1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená v súlade s ustanovením § 625 Občianskeho zákonníka.
 2. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy je povinný tovar prevziať sa do záručnej doby nezapočítava v súlade s ustanovením § 627 Občianskeho zákonníka. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba na tento tovar znova od prevzatia nového tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.
 3. V súlade s ustanovením § 622 Občianskeho zákonníka ak ide o vadu , ktorú možno odstrániť bez toho aby sa zhoršila kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru, je predávajúci povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť a kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť vady.
 4. V súlade s ustanovením § 623 Občianskeho zákonníka ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady alebo ak ide o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Nemožnosťou tovar riadne užívať sa rozumie, keď je kupujúci v dôsledku opakovane sa vyskytujúcej vady, alebo pre väčší počet odstrániteľných vád pomerne dlhý čas vylúčený z používania tovaru, takže nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby trpel také obmedzenie. Za väčší počet vád tovaru predaného v obchode možno spravidla považovať aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 5. Kupujúci má právo na výmenu vadného tovaru len za taký tovar, ktorý je značkou, typom, prevedením a pod. zhodný s pôvodne odovzdaným tovarom. Momentom uplatnenia niektorého z práv zo zodpovednosti za vady je kupujúci svojim prejavom vôle viazaný a nemôže jednostranne voľbu uplatneného práva zmeniť. Právo zo zodpovednosti za vady nemôže u predávajúceho uplatňovať ten, na koho bola vec zmluvne prevedená kupujúcim.
 6. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
  1. mechanickým poškodením tovaru,
  2. používaním tovaru v podmienkach ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia,
  3. neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  4. nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,
  5. prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
 7. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe v súlade s ustanovením § 626 Občianskeho zákonníka.
 8. Ak ide o použitú vec zaniknú práva zo zodpovednosti za vady ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci zákazníkom.
 1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu jednou z nasledovných možností:
  1. vyplnením reklamačného formulára na adrese: www.profiprodukt.sk/obsah/reklamacny-formular/ a jeho zaslaním prostredníctvom elektronickej komunikácie na reklamacie@profiprodukt.sk
  2. poštou na adresu sídla predávajúceho:

   profiPRODUKT s.r.o. so sídlom Hlboká 1157/34, 900 55 Lozorno

  3. osobným uplatnením reklamácie v sídle spoločnosti po predchádzajúcom telefonickom dohodnutí termínu na tel. č.: +421910104069.
 2. Kupujúci uvedie v reklamačnom formulári/písomnom oznámení o uplatnení reklamácie nasledovné údaje:
  1. identifikácia kupujúceho
  2. kontaktná adresa (adresa bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), na ktorej bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie (predávajúci nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené kupujúcim a za nemožnosť doručenia písomností na kupujúcim uvedenú kontaktnú adresu)
  3. číslo objednávky, faktúry
  4. popis tovaru, ktorý si kupujúci žiada vrátiť/vymeniť s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny,
  5. názov a číslo bankového účtu kupujúceho a kód banky,
  6. kupujúci tiež uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje
  7. akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, kuriérskou službou),
  8. dátum a podpis kupujúceho.
 3. V prípade uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (reklamácie) je kupujúci povinný:
  1. predložiť faktúru, ktorá bola zákazníkovi dodaná s tovarom a slúži ako záručný list a taktiež všetky doklady, ktoré boli zákazníkovi zaslané spolu s tovarom,
  2. bezodkladne po uplatnení reklamácie osobne alebo prostredníctvom pošty odovzdať tovar a jeho príslušenstvo predávajúcemu a to v stave v akom tovar prevzal.
 4. Ak kupujúci zasiela vadný tovar predávajúcemu, je povinný zabaliť ho do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne chráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru, pričom je povinný zásielku označiť príslušnými symbolmi. Za škodu na tovare spôsobenú jeho nevhodným zabalením predávajúci nezodpovedá. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Odporúčame zaslaný tovar poistiť. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar, alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné prevzatie tovaru do reklamačného procesu.
 5. Priame náklady na vrátenie tovaru (poštovné) pri uplatnení reklamácie kupujúcim znáša v plnom rozsahu kupujúci. V prípade, ak ide o vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, pričom predpokladaný odhad týchto nákladov je 20 Eur.
 6. Informácie o priebehu vybavovania reklamácie predávajúci zasiela kupujúcemu elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke tovaru.
 7. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím na základe odborného posúdenia. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 8. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať tovar na odborné posúdenie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Ak sa odborným posúdením vada nepotvrdí, nebude môcť predávajúci opraviť poškodený tovar v rámci záruky a v prípade ak kupujúci po upozornení na túto skutočnosť požiada o jeho opravu, bude povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s vykonaním servisného zásahu a opravou takéhoto tovaru.
 9. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch ak to vyžaduje technické zhodnotenie stavu výrobku najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu za nový tovar v súlade s ustanovením § 18 ods.4 Zákona o ochrane spotrebiteľa. O ukončení reklamačného konania a jeho výsledku informuje predávajúci kupujúceho formou, ktorú si dohodli (e-mail, doporučeným listom) a doručí kupujúcemu reklamačný protokol.
 1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
 2. Kupujúci ako spotrebiteľ (fyzická osoba nie podnikateľ) má právo sa obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu zaslanú na e-mailovú adresu reklamacie@profiprodukt.sk.
 3. Ak predávajúci odpovedal na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebol kupujúci spokojný s ponúkaným riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (RSO), má kupujúci právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 4. Riešenie sporu online je bližšie uvedené na priloženom linku.
 1. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď kupujúci uplatnil reklamáciu u predávajúceho. Pri osobnom uplatnení reklamácie je to deň odovzdania vadného tovaru spolu s príslušnými dokladmi nevyhnutými na vykonanie záručnej opravy. Pri zaslaní vadného tovaru prostredníctvom prepravnej služby sa za deň začatia reklamačného konania považuje deň, keď vadný tovar spolu s príslušnými dokladmi bol doručený predávajúcemu.
 2. V prípade, ak kupujúci pri uplatnení reklamácie:
  1. neodovzdá všetky vyžadované doklady, alebo tieto nie sú čitateľné,
  2. odovzdávaný tovar nie je kompletný,
  3. nedôjde vôbec k jeho odovzdaniu,

  reklamačné konanie začína až dňom odovzdania kompletného tovaru a všetkých požadovaných dokladov. Ak kupujúci ani na výzvu predávajúceho nedoplní chýbajúce doklady a tovar, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

 1. Po prevzatí reklamovaného tovaru predávajúci, alebo určená osoba vystaví kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie.
 2. Zodpovedná osoba je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad. Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila.
 3. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60-tich dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie. Táto čiastka je stanovená vo výške 1 EUR/deň pri tovare nad 5 kg a 0,50 EUR/deň pri tovare do 5 kg.
 4. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
 5. Reklamačné konanie je ukončené vybavením reklamácie odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, zaznamenanou výzvou na prevzatie plnenia, alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom v znení neskorších predpisov.
 6. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.04.2021 a vzťahuje sa na všetky reklamácie, ktoré boli uplatnené po jeho účinnosti.

 

profiPRODUKT s.r.o., 19.4.2022