Odstúpenie od zmluvy - formulár

  Kontaktné údaje:  (v prípade, že ste nakupovali na firmu)


  Vrátený tovar:


  Poučenie o uplatňovaní práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

  Právo na odstúpenie od zmluvy

  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je možné vaše rozhodnutie zaslať:

   • v listinnej forme na adresu: Slavomír Straka – ELSTE so sídlom Drotárska cesta č.5, 811 04 Bratislava
   • alebo e-mailom na reklamacie@profiprodukt.sk
   • alebo na tento účel môžete použiť aj formulár uvedený vyššie

  Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy odošlete najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

  Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov a čl. VII ods. 4 písm. c)  obchodných podmienok predávajúceho zverejnených na internetovej stránke www.profiprodukt.sk.